Nieuwe Wijn - het vergeten feest

Wat ik in deze blog ga uitleggen zal misschien eerst lastige kost zijn, maar het is belangrijk om te begrijpen waarom de wereld drastisch verandert is. Zelf heb ik deze openbaring nog niet zolang geleden gekregen en er dus nog geen diepe studie van kunnen maken. Maar bemoedigd door het enthousiasme van medechristenen die dit vastgestelde tijdstip van God ook net beginnen te begrijpen en onder leiding van de Heilige Geest, zal ik een uitleg in deze blog geven. Ik zal proberen het kort en bondig te houden.

 

Zodra je tot geloof komt en aan een relatie met God bouwt, leer je Hem kennen door Zijn Zoon Jezus Christus. De Bijbel, het Woord, begint dan steeds duidelijker te worden. Zo leer je dat onze God een God van orde en logica is, en de gebeurtenissen in de Bijbel hebben een door God vastgesteld tijdstip. Zo zijn de Joodse feesten door God geven als een schaduwbeeld of beter gezegd een repetitie voor de mensen. Deze feesten zijn bedoeld om uiteindelijk allemaal door Jezus vervuld te worden. Zo is het Pesach feest ingesteld om de bevrijding van Israël uit Egypte te vieren. Op de avond voor Pesach wordt een onschuldig, ongeschonden lam geslacht. Jezus heeft dit vervuld door als ultiem lam, zonder zonde, geslacht te worden voor de zonden van de mensheid.

 

Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Prediker 1:9 (NBV21)

 

Prediker is er duidelijk over; er is niets nieuws onder de zon. Dat betekent dus als wij de geschiedenis weten, we in grote lijnen kunnen ontdekken wat de toekomst gaat brengen. We kunnen in de Bijbel dan ook allemaal terugkerende patronen en thema’s ontdekken.

 

Zaaien en oogsten is zo’n thema en er zijn Joodse feesten verbonden aan de oogsten, o.a. Sjavoeot of ook wel bekend als het Wekenfeest. In deze periode wordt de tarwe geoogst en een gedeelte aan God geofferd. Natuurlijk heeft het oogsten ook en sterke geestelijke betekenis; namelijk het oogsten van de zielen die door Christus vrijgekocht zijn.

 

Tot zover de inleiding, laten we snel overgaan op de kern. Er is een verborgen feest in de Bijbel, wat recent meer en meer onder de aandacht is gekomen. En ik geloof dat deze geheimenis verborgen is gebleven tot aan de eindtijd. God heeft de sluier die hier nog op lag verwijderd. Het gaat om het feest van de Nieuwe Wijn.

 

Als we onderzoek doen naar het thema Wijn in de Bijbel, dan zijn we wel even bezig. Want al in Genesis lezen we van Noach, die meteen na de zondevloed een wijngaard aanlegt en dronken wordt van de (nieuwe?) wijn.

 

Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Genesis 9:20,21 (NBV21)

Deze verzen uit het oude testament zijn dan makkelijk te verbinden aan een vers uit het nieuwe testament:

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, Efeze 5:18 (HSV)

 

Het mooiste beeld over de wijn is eigenlijk die binnen het huwelijk. In het proces van de verlovingen in de oudheid, was het gebruikelijk dat de toekomstige bruidegom de wijnbeker aanbood aan zijn toekomstige bruid. Als zij de beker accepteerde en hiervan dronk was de verbintenis eigenlijk al besloten. Het huwelijk zou later na de nodige voorbereidingen volgen als bevestiging op het voorgaande.
Jezus biedt ons deze wijnbeker aan en als wij die aannemen, zullen wij bij Zijn gemeente horen, als Zijn toekomstige bruid.

 

Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 1 Korinthiërs 11:25

 

Tijdens het laatste avondmaal zegt Jezus ook dat Hij zelf niet meer van de beker zal drinken tot op de dag dat Hij het nieuw met ons zal drinken in het Koninkrijk Gods. Dan wordt de vergelijking van Jezus in Markus 2:22 opeens ook duidelijk. Jezus bracht tijdens Zijn eerste komst iets nieuws (nieuwe wijn). Maar de wereld kon en kan dit nog niet vast grijpen (oude zakken, die barsten). Jezus zal Zijn Koninkrijk brengen tijdens Zijn tweede komst, daar zal alles wat Hij ons geleerd heeft (leven met een nieuw hart) op zijn plaats vallen!

 

De oogst van druiven voor nieuwe wijn begint in de periode eind juli, begin augustus. En dit is belangrijk omdat het samenvalt met een belangrijke Joodse datum; de 9de van Av. Deze datum is bij Joden nog altijd een rouwdag, omdat hen altijd veel onheil is overkomen op deze dag. Zo zijn zowel de eerste als de tweede Joodse tempel op deze datum verwoest. Ook schijnen de 1e en 2e WO hun oorsprong te hebben in deze maand.

 

Nu is het belangrijk om te begrijpen dat deze datums, de 8ste en 9de van Av een kantelpunt is tussen het goede en het kwade. Vanuit de Joodse numerologie kunnen we leren dat het getal 9 staat voor; oordeel en het getal 8 voor nieuw begin en eeuwigheid.
De Bijbel is vooral in het oude testament duidelijk over datums en het verstrijken van tijd, dit wordt vaak genoemd, het vergt wat onderzoek en rekenwerk om te ontdekken wanneer belangrijke gebeurtenissen precies plaats vonden. We kunnen dit zelf doen, maar er zijn natuurlijk andere medegelovigen die dit al gedaan hebben. Mijn dank gaat uit naar mijn Amerikaanse broeder; Dr. Barry Awe. Hij heeft ontdekt dat de volgende gebeurtenissen op de 9de van Av hebben plaats gevonden:

 

-        Noach die aan het einde van de zondevloed de Raaf (onheil) en de Duif (Heilige Geest) naar buiten liet. Genesis 8:6-8

-        Mozes die de berg afkomt met de 10 geboden (huwelijksverbond), terwijl het volk het gouden kalf aanbid. Exodus 32:15-20

-        De verspieders die terugkwamen uit het beloofde land met het goede en het kwade (leugenachtige) verslag.  Numeri 13:25-33

-        De doop van Jezus. Mattheüs 3:16,17

-        De uitstorting van de heilige geest over de 120 Handelingen 2

 

We zien in de gebeurtenissen van het oude testament een duidelijke scheidslijn tussen goed en kwaad rond deze datum. De mens kiest de verkeerde weg van het kwaad en automatisch volgt het oordeel van God. In Exodus is dit; het aanbidden van het gouden kalf, in plaats van God. God wilde juist op dat moment met het volk wilde trouwen. Deze fout onder de wet (vers van de pers) heeft tot gevolg dat er die dag 3000 mensen sterven. De wet brengt de dood (de wet is het oude verbond).
In handelingen komen er juist 3000 mensen tot geloof en worden gered door het werk wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij vervulde de wet waar wij niet tot in staat zijn en versloeg de dood. Hij schenkt de onvoorwaardelijke genade aan een ieder die in Zijn Naam gelooft en belijd dat Hij voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Het nieuwe verbond van Jezus Christus brengt leven. De wijn staat dus symbool voor het bloed van Jezus (nieuwe verbond) en voor de uitstorting van de Heilige Geest, na het aannemen van het nieuwe verbond.

 

De connectie tussen de Heilige Geest en de nieuwe wijn is erg duidelijk: zoals de priesters de nieuwe wijn uitstorten over het altaar, zo wordt de Heilige Geest over ons uitgestort (en brengt ons iets nieuws!).

 

In het afronden van deze uitleg moet nog een heilig huisje omver geworpen worden, iets wat vastgeroest is in de tradities van Christelijke kerken. Het Pinksterfeest wat wij 50 dagen naar Pasen en 10 dagen na de hemelvaart van Jezus vieren, is dus qua datum verkeerd geplaatst. Laten wij daarom opnieuw beginnen te tellen na een studie van het Woord. De hemelvaart van Jezus zal dan 50 dagen (7 sabbat cyclussen + 1 dag) na Pasen geweest zijn, tijdens het wekenfeest (Shavoeot). Tellen we nog eens 50 dagen verder, dan komen we uit bij het ware Pinsterfeest (Pentecost; betekend dan ook 50). En nu valt het samen met het (verborgen) feest van de Nieuwe Wijn, op de 8ste en 9de van AV, op onze kalender valt dat elk jaar ergens eind juli, begin augustus.

Dan klopt het ook dat na de uitstorting van de Heilige Geest, de mensen dachten dat de discipelen dronken waren van nieuwe wijn. Omdat het op diezelfde dag door de Joodse priester over het altaar uitgegoten zou worden. De uitstorting van de nieuwe wijn en de uitstorting van de Heilige Geest op dezelfde dag, dat kan toch alleen maar door God georganiseerd zijn: onze God van orde en logica.

 

Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol van zoete wijn. Handelingen 2:13
deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag Handelingen 2:15

 

Petrus komt met een tegenargument waarom ze niet dronken kunnen zijn van zoete (nieuwe) wijn. Het zou later die dag voor God geofferd worden door de hogepriester. Joden konden zelf de nieuwe wijn pas nuttigen nadat het eerste deel ervan eerst aan God werd geofferd, zie de wetten omtrent offers in Leviticus.

 

Om dan met de conclusie te komen; de dingen die op deze aarde geschieden zijn geen willekeur. Alles gebeurt op een door God vastgesteld tijdstip. Zo vond de uitstorting van de Heilige Geest plaats tijdens het feest van de Nieuwe Wijn: de 8ste en 9de van Av. De Heilige Geest zal echter op een moment in de toekomst van de aarde worden weggenomen, dit noemen we 'de opname' (van de gemeente).

Wij die dan zijn opgenomen zullen bij de Heer zijn, maar voor wie er achter blijven op de aarde komt er onheil. Toch is het dan nog niet te laat, want de zware tijd die gaat komen zal velen bij Jezus brengen, bovenal het volk Israël.

Het is geen fijne vergelijking; maar goede wijn wordt ook gemaakt door druiven in een wijnpers te gooien.

 

Houd moed, Gods zegen gewenst, in Jezus Naam, amen.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0